Domov Obchodné podmienky

Obchodné podmienky

www.eshop-květináče.sk

BON APPETIT s.r.o.
Baarova 49/3
460 01 Liberec 1

IČO: 25432541
DIČ: CZ25432541

č.ú.: ČSOB SK
4011494358/7500

IBAN: SK4675000000004011494358

SWIFT: CEKOSKBX

 

1 - Úvodné ustanovenia

1.1. Tieto obchodné podmienky (ďalej len "obchodné podmienky") obchodnej spoločnosti BON APPETIT s.r.o, so sídlom Baarova 49/3, 460 01 Liberec 1, identifikačné číslo: 25432541, zapísané v obchodnom registri vedenom Krajským súdom v Ústí nad Labem, oddiel C, vložka 18121 (ďalej len „predávajúci“) upravujú v súlade s ustanovením § 1751 ods. 1 zákona č. 89/2012 Zb., občiansky zákonník, v znení neskorších predpisov (ďalej len „občiansky zákonník“) vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán vzniknuté v súvislosti alebo na základe kúpnej zmluvy (ďalej len „kupná zmluva“) uzatváranej medzi predávajúcim a inou fyzickou (ďalej len „kupujúci“) prostredníctvom internetového obchodu predávajúceho. Internetový obchod je predávajúcim prevádzkovaný na webovej stránke umiestnenej na internetovej adrese www.eshop-kvetinace.cz (ďalej len „webová stránka“), a to prostredníctvom rozhrania webovej stránky (ďalej len „webové rozhranie obchodu“).

1.2. Ustanovenia odchylné od obchodných podmienok je možné dojednať v kúpnej zmluve. Odchylné dojednania v kúpnej zmluve majú prednosť pred ustanoveniami obchodných podmienok.

1.3. Ustanovenia obchodných podmienok sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. Kúpna zmluva a obchodné podmienky sú vyhotovené v slovenskom jazyku. Kúpnu zmluvu je možné uzavrieť v slovenskom jazyku.

1.4. Znenie obchodných podmienok môže predávajúci meniť či dopĺňať. Týmto ustanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti vzniknuté po dobu účinnosti predchádzajúceho znenia obchodných podmienok. Práva a povinnosti predávajúceho a kupujúcich sa riadia vždy tým znením obchodných podmienok, za ktorého účinnosti vznikli. Zmenené obchodné podmienky oznámi predávajúci kupujúcemu spôsobom umožňujúcim diaľkový prístup, poprípade ich zverejní vo svojich prevádzkach.

1.5. Kupujúcim sa podľa týchto podmienok rozumie

1.5.1. spotrebiteľ, teda každá fyzická osoba, ktorá uzatvára s predávajúcim zmluvu mimo rámca výkonu svojej podnikateľskej činnosti alebo mimo rámca samostatného výkonu svojho povolania,

1.5.2. podnikateľ, teka každá osoba, či už fyzická alebo právnická alebo iné spoločenstvo nadané právnou subjektivitou, ktorá uzatvára s predávajúcim zmluvu v rámci výkonu svojej obchodnej, výrobnej alebo odbdobnej činnosti alebo pri samostatnom výkone svojho povolania,

1.6. Tieto obchodné podmienky sa použijú na úpravu práv a povinností predávajúceho a kupujúcich z uzavretej kúpnej zmluvy aj pri vzniku príslušnej zmluvy, teda na návh príslušnej zmluvy a prijatie tohto návrhu. Ak je v niketorých ustanoveniach týchto obchodných podmienok pre kupujúceho použivané označeníe spotrebiteľ, potom sa také ustavovenia týchto podmienok použijú výhradne na kúpne zmluvy, ktoré predávajúci uzatvára s kupujúcim v postavení spotebiteľa a na záväzky z nich vzniknuté. Ak je vniektorých ustanoveniach týchto obchodných podmienok pre kupujúceho používané označenie podnikateľ, potom sa také ustavnovenia týchto podmienok použijú výhradne na kúpne zmluvy, ktoré predávajúci uzatvára s kupujúcim v postavení podnikateľa a na záväzky z nich vzniknuté.

1.7. Podnikateľ je povinný predávajúcemu preukázať, že je podnikateľom, napr. uvedením identifikačného čísla či zasláním príslušného dokumentu v objednávke.

2 - Uzavretie kúpnej zmluvy

2.1. Všetka prezentácia tovaru umiestnená vo webovom rozhraní obchodu je informatívneho charakteru a predávajúci nie je povinný uzatvoriť kúpnu zmluvu ohľadom tohto tovaru. Ustanovenie § 1732 ods. 2 Občianskeho zákonníka sa nepoužije.

2.2. Webové rozhranie obchodu obsahuje informácie o tovare, a to vrátane uvedenia cien jednotlivého tovaru a nákladov za vrátenie tovaru, Ceny tovaru zostávajú v platnosti po dobu, kedy sú zobrazované vo webovom rozhraní obchodu. Ceny tovaru Týmto ustanovením nie je obmedzená možnosť predávajúceho uzavrieť kúpnu zmluvu za individuálne dohodnutých podmienok.

2.3. Webové rozhranie obchodu obsahuje aj informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru, ao spôsobe a čase dodania tovaru. Informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru uvedené vo webovom rozhraní obchodu platia iba v prípadoch, keď je tovar doručovaný v rámci územia Slovenskej republiky. V prípade, keď predávajúci ponúka dopravu tovaru zadarmo, je predpokladom vzniku práva na bezplatnú dopravu tovaru na strane kupujúceho zaplatenie minimálnej celkovej kúpnej ceny dopravovaného tovaru vo výške stanovenej vo webovom rozhraní obchodu. V prípade, keď dôjde k čiastočnému odstúpeniu od kúpnej zmluvy kupujúcim a celková kúpna cena tovaru, u ktorého nedošlo k odstúpeniu od zmluvy kupujúcim, nedosahuje minimálnu výšku, ktorá je potrebná pre vznik práva na dopravu tovaru zadarmo podľa predchádzajúcej vety, právo kupujúceho na dopravu tovaru zadarmo zaniká a kupujúci je povinný dopravu tovaru predávajúcemu uhradiť.

2.4. Na objednanie tovaru vyplní kupujúci objednávkový formulár vo webovom rozhraní obchodu. Objednávkový formulár obsahuje najmä informácie o:

2.4.1. objednávanom tovare (objednávaný tovar „vloží“ kupujúci do elektronického nákupného košíka webového rozhrania obchodu),

2.4.2. spôsobu úhrady kúpnej ceny tovaru, údaje o požadovanom spôsobe doručenia objednávaného tovaru a

2.4.3. informácie o nákladoch spojených s dodaním tovaru (ďalej spoločne len ako „objednávka“)

2.5. Pred zaslaním objednávky predávajúcemu je kupujúcemu umožnené skontrolovať a meniť vstupné údaje, ktoré do objednávky kupujúci vložil, a to aj s ohľadom na možnosť kupujúceho zisťovať a opravovať chyby vzniknuté pri zadávaní dát do objednávky. Objednávku odošle kupujúci predávajúcemu kliknutím na tlačidlo „Údaje uvedené v objednávke sú predávajúcim považované za správne. Predávajúci bezodkladne po obdržaní objednávky toto obdržanie kupujúcemu potvrdí z elektronickej adresy, info@eshop-kvetinace.sk (ďalej tež len „elektronická adresa kupujúceho“). Odosláním objednávky vyjadruje kupujúci súhlas s týmito obchodnými podmienkami.

2.6. Predávajúci je vždy oprávnený v závislosti od charakteru objednávky (množstvo tovaru, výška kúpnej ceny, predpokladané náklady na dopravu) požiadať kupujúceho o dodatočné potvrdenie objednávky (napríklad písomne či telefonicky).

2.7. Zmluvný vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim vzniká doručením prijatia objednávky (akceptáciou), ktoré je predávajúcim zaslané kupujúcemu elektronickou poštou, a to na adresu elektronickej pošty kupujúceho, ktorú uviedol v objednávke. Pokiaľ by k tomuto prdchádzajúcemu prijatiu objednávky zo strany predávajúceho nedošlo, považuje sa kúpna zmluva za uzavretú okamihom prevzatia tovaru zo strany kupujúceho.

2.8. Kupujúci súhlasí s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku pri uzatváraní kúpnej zmluvy. Náklady vzniknuté kupujúcemu pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzavretím kúpnej zmluvy (náklady na internetové pripojenie, náklady na telefónne hovory) si hradí kupujúci sám.

2.9. Predávajúci nie je povinný objednávku kupujúceho prijať a uzatvoriť kúpnu zmluvu. Neprijatá objednávka nie je pre predávajúceho záväzná.

2.10. Kúpna zmluva sa uzatvára v českom jazyku.

2.11. Dokumenty predstavujúce uzavretú kúpnu zmluvu Predávajúci zašle kupujúcemu v elektronickej podobe na email, ktorý kupujúci uvedie v objednávke, spotrebiteľovi vrátane znenia všeobecných obchodných podmienok.

2.12. Dokumenty predstavujúce uzavretú kúpnu zmluvu Predávajúci zašle kupujúcemu v listinnej pdoobe na základe predchádzajúcej žiadosti kupujúceho poštou, spotrebiteľovi vrátane znenia všeobecných obchodných podmienok.

2.13. Dokumenty predstavujúce uzavretú kúpnu zmluvu predávajúci archivuje v elektronickej podobe.

3- Cena tovaru a platobné podmienky

3.1. Cenu tovaru a prípadné náklady spojené s dodaním tovaru podľa kúpnej zmluvy môže kupujúci uhradiť predávajúcemu nasledujúcimi spôsobmi:

3.1.1. v hotovosti na dobierku v mieste určenom kupujúcim v objednávke;

3.1.2. bezhotovostne prevodom na účet predávajúceho č. 4011494358/7500, vedený v spoločnosti ČSOB Bratislava (ďalej len „účet predávajúceho“);

3.1.3. v hotovosti alebo platobnou kartou pri osobnom odbere vo výdajni zásielok

3.1.4 v prípade podnikateľa a po vzájemnej dohode (odsúhlasenie predávajúcim) bezhotovostne po dodání tovaru prevodom na bankový účet predávajúceho na základe daňového dokladu faktúry

3.2. Spoločne s kúpnou cenou je kupujúci povinný zaplatiť predávajúcemu aj náklady spojené s balením a dodaním tovaru v dohodnutej výške. Ak nie je uvedené výslovne inak, rozumejú sa ďalej kúpnou cenou aj náklady spojené s dodaním tovaru.

3.3. Predávajúci nepožaduje od kupujúceho zálohu či inú obdobnú platbu. Týmto nie je dotknuté ustanovenie čl. 4.6 obchodných podmienok ohľadom povinnosti uhradiť kúpnu cenu tovaru vopred.

3.4. V prípade platby v hotovosti, na dobierku či vo výdajni zásielok je kúpna cena splatná pri prevzatí tovaru. V prípade bezhotovostnej platby je kúpna cena splatná do 10 dní od uzavretia kúpnej zmluvy.

3.5. V prípade bezhotovostnej platby je kupujúci povinný uhradzovať kúpnu cenu tovaru spoločne s uvedením variabilného symbolu platby. V prípade bezhotovostnej platby je záväzok kupujúceho uhradiť kúpnu cenu splnený okamihom pripísania príslušnej čiastky na účet predávajúceho.

3.6. Predávajúci je oprávnený, najmä v prípade, že zo strany kupujúceho nedôjde k dodatočnému potvrdeniu objednávky (čl. 6), požadovať uhradenie celej kúpnej ceny ešte pred odoslaním tovaru kupujúcemu. Ustanovenie § 2119 ods. 1 Občianskeho zákonníka sa nepoužije.

3.7. Prípadné zľavy z ceny tovaru poskytnuté predávajúcim kupujúcemu nie je možné vzájomne kombinovať, pokiaľ  nie je zo strany prdávajúceho výslovne uvedené inak. Predávajúci môže kupujúcim poskytnút môže kupujúcim poskytnúť rôzne druhy a typy zliav (vernostné, objemové, za použitia akčných kódov a pod.). Kupujúci je zľavu oprávnený uplatniť iba raz, pokiaľ nie je medzi predávajúcim a kupujúcim výslovne dohodnuté inak. V prípade uplatnenia zľavy v rozpore s podmienkami poskytnutia danej zľavy či týmito obchodnými podmienkami má pradávajúci právo odmietnuť takú zľavu kupujúcemu poskytnúť. V případe omeškania s úhradou kúpnej ceny za tovar zo strany podnikateľa je predávajúci oprávnený pdonikateľom požadované či iné zľavy odmietnuť a zľavu podnikateľovi neposkytnúť.

3.8. Ak je to v obchodnom styku obvyklé alebo ak je tak stanovené všeobecne záväznými právnymi predpismi, vystaví predávajúci ohľadom platieb vykonávaných na základe kúpnej zmluvy kupujúcemu daňový doklad – faktúru. Predávajúci platcom dane z pridanej hodnoty. Daňový doklad - faktúru vystaví predávajúci kupujúcemu po uhradení ceny tovaru a zašle ho v elektronickej podobe na elektronickú adresu kupujúceho.

3.9. Pokiaľ kupujúci neuhradí cenu za objednaný tovar a predávajúci nedostane v dobe splastnosti, vyhradzuje si predávajúci právo odstúpiť od zmluvy.

3.10. Kupujúci udeľuje súhlas s vystavením daňového dokladu v elektronickej podobe.

3.11. Pri nedodržaní doby splatnosti kúpnej ceny za tovar zo strany podnikaľa si predávajúci a podnikateľ dojednávajú povinnosť podnikateľa uhradiť predávajúcemu zmluvnú pokutu vo výške 0,5 % z dlžnej čiastky za každý deň omeškania so zaplatením. Nárok predávajúceho na náhradu škody, ktorá mu omeškaním podnikateľa vznikla, tým nie je dotknutý.

3.12. V případe omeškania podnikateľa s úhradou ceny za tovar je predávajúci taktiež oprávnený pozastaviť ďalšie dohodnuté dodávky tovaru, a to až do okamihu úhrady všetkých splatných dlohov podnikateľa.

3.13. V případe, že na strane predávajúceho došlo k úplne zjavnej technickej chybe pri uvedení ceny tovaru na webovej stránke, alebo v priebehu uzatvárania kúpnej zmluvy, jedná se o zdanlivé právne jednanie a predávajúci nemá povinnosť objednaný tovar kupujúcemu dodať za túto úplne zjavne chybnú cenu pre zdanlivosť právneho jednania, eventuálne pre omyl.

4 - Odstúpenie od kúpnej zmluvy

4.1. Kupujúci berie na vedomie, že podľa ustanovenia § 1837 Občianskeho zákonníka nemožno okrem iného odstúpiť od kúpnej zmluvy o dodávke:

4.1.1. tovar vyrobený podľa požiadaviek spotrebiteľa alebo prispôsobený jeho osobným potrebám,

4.1.2. tovar, kteorý podlieha rýchlej skaze, alebo tovar s krátkou dobou spotreby, ako aj tovar, ktorý bol po dodaní vzhľadom na svoju povahu nenávratne zmiešaný s iným tovarom,

4.1.3. tovar v zapečatenom obale, ktorý z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov nie je vhodné vrátiť po tom, čo ho kupujúci porušil, a

4.1.4. zvukové alebo obrazové nahrávky alebo počítačové programy v zapečatenom obale, pokiaľ ho kupujúci porušil.

4.2. Ak nejde o prípad uvedený v čl. 1 obchodných podmienok alebo o iný prípad, kedy nemožno od kúpnej zmluvy odstúpiť, má kupujúci v súlade s ustanovením § 1829 ods. 1 a ods. 2 Občianskeho zákonníka právo od kúpnej zmluvy odstúpiť, a to do štrnástich (14) dní odo dňa, keď kupujúci alebo ním určená tretia osoba odlišná od dopravcu prevezieme tovar, alebo:

4.2.1. posledný kus tovaru, ak objedná kupujúci v rámci jednej objednávky viac kusov tovaru, ktoré sú dodávané samostatne,

4.2.2. poslednú položku alebo časť dodávky tovaru pozostávajúceho z niekoľkých položiek alebo častí, alebo

4.2.3. prvú dodávku tovaru, ak je v zmluve dojednaná pravidelná dodávka tovaru po dohodnutú dobu.

4.3. Odstúpenie od kúpnej zmluvy musí byť predávajúcemu odoslané v lehote uvedenej v čl. 4.2 obchodných podmienok Pre odstúpenie od kúpnej zmluvy môže kupujúci využiť vzorový formulár poskytovaný predávajúcim, ktorý tvorí prílohu obchodných podmienok. Odstúpenie od kúpnej zmluvy môže kupujúci zasielať okrem iného na adresu prevádzky predávajúceho či na adresu elektronickej pošty predávajúceho.

FORMULÁR NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

4.4. Nárok na úhradu škody vzniknutej na tovare je predávajúci oprávnený jednostranne započítať proti nároku kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny.

4.5. V prípadoch, keď má kupujúci v súlade s ustanovením § 1829 ods. 1 Občianskeho zákonníka právo od kúpnej zmluvy odstúpiť, je predávajúci tiež oprávnený kedykoľvek od kúpnej zmluvy odstúpiť, a to až do doby prevzatia tovaru kupujúcim. V takom prípade vráti predávajúci kupujúcemu kúpnu cenu bez zbytočného odkladu, a to bezhotovostne na účet určený kupujúcim.

4.6. Odstúpenie od zmluvy musí byť zo strany podnikateľa vyhotovené v písomnej forme. Podnikateľ je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy uzatvorenej s predávajúcim vedľa prípadov stanovených všeobecne záväznými právnymi predpismi, pokiaľ nedostane obejdnaný tovar dlhšie ako 30 dní po dni dohotnutom ako deň dodania.

4.7. V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy sa kúpna zmluva od začiatku ruší. Tovar spotrebiteľ zašle alebo odovzdá predávajúcemu späť bez zbytočného odkladu, najneskôr do štrnástich (14) dní od odstúpenia od zmluvy, ibaže mu predávajúci ponúkol, že si tovar sám vyzdvihne. Lehota podľa predchádzajúcej vety je zachovaná, pokiaľ kupujúci odošle tovar pred jej uplynutím. Ak odstúpi kupujúci od kúpnej zmluvy, nesie kupujúci náklady spojené s vrátením tovaru predávajúcemu, a to aj v tom prípade, keď tovar nemôže byť vrátený pre
svoju povahu obvyklou poštovou cestou.

4.8. V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy podľa čl. 5.2 obchodných podmienok vráti predávajúci peňažné prostriedky prijaté od kupujúceho do štrnástich (14) dní od odstúpenia od kúpnej zmluvy kupujúcim, a to rovnakým spôsobom, akým ich predávajúci od kupujúceho prijal. Predávajúci je taktiež oprávnený vrátiť plnenie poskytnuté kupujúcim už pri vrátení tovaru kupujúcim či iným spôsobom, pokiaľ s tým kupujúci bude súhlasiť a nevzniknú tým kupujúcemu ďalšie náklady. Ak odstúpi kupujúci od kúpnej zmluvy, predávajúci nie je povinný vrátiť prijaté peňažné prostriedky kupujúcemu skôr, ako predávajúci dostane tovar, alebo než mu kupujúci preukáže, že tovar odoslal späť, podľa toho, čo nastane skôr.

4.9. Ak je spoločne s tovarom poskytnutý kupujúcemu darček, je darovacia zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim uzavretá s rozväzovacou podmienkou, že ak dôjde k odstúpeniu od kúpnej zmluvy kupujúcim, stráca darovacia zmluva ohľadom takého darčeka účinnosť a kupujúci je povinný spolu s tovarom predávajúcemu vrátiť aj poskytnutý darček.

4.10. Predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy uzatvorenej so spotrebiteľom vedľa prípadov stanovených všeobecne záväznými právnymi predpismi, pokiaľ:

4.10.1. nedostane od spotrebiteľa kúpnu cenu v lehote splatnosti,

4.10.2. spotrebiteľ tovar bez vážneho dôvodu neprevezme,

4.10.3. ak nie je plnenie zo strany predávajúceho možné za pôvodných podmienok dodať (predovšetkým preto, že tovar sa nevyrába, dodávateľ prestal tovar dodávať do Českej
republiky a pod.),

4.10.4. plnenie zo strany predávajúcemu sa stane objektívne nemožným alebo protiprávnym

4.11. Predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy uzatvorenej s podnikateľom vedľa prípadov stanovených všeobecne záväznými predpismi:

4.11.1. bez uvedenia dôvodu do doby, než na základe uzatvorenej zmluvy dôjde k prevzatiu objednaného tovaru zo strany podnikateľa,

4.11.2. nedostane od podnikateľa kúpnu cenu v lehote splatnosti,

4.11.3. podnikateľ tovar bez vážneho dôvodu neprevezme,

4.11.4. ak nie je plnenie zo strany predávajúceho možné za pôvodných podmienok dodať (predovšetkým preto, že tovar sa nevyrába, dodávateľ prestal tovar dodávať do Českej
republiky a pod.),

4.11.5. plnenie zo strany predávajúceho sa stane objektívne nemožným alebo protiprávnym.

4.12. O odstúpení od zmluvy je predávajúci povinný bez zbytočného odkladu kupujúceho informovať. Na vrátenie kúpnej ceny uhradenej kupujúcim sa primerane použije ustanovenie
ods. 4.8. týchto obchodných podmienok.

5 - Preprava a dodanie tovaru

5.1. Konkrétny spôsob dodania tovaru kupujúcemu sa určuje v objednávke. Dodaním tovaru sa rozumie okamih, kedy je tovar doručený kupujúcemu. Náklady na dodanie tovaru sa líšia podľa zvoleného spôsobu dodania tovaru a zvoleného typu úhrady kúpnej ceny za tovar. V prípade, že je spôsob dopravy dohodnutý na základe osobitnej požiadavky kupujúceho, znáša kupujúci riziko a prípadné dodatočné náklady spojené s týmto spôsobom dopravy.

5.2. Ak má predávajúci kupujúcemu v postavení spotrebiteľa vec odoslať, je kupujúcemu odovzdaná v okamihu, kedy ju spotrebiteľovi alebo ním určenej osobe odovzdá dopravca. Ak však dopravcu určil kupujúci, bez toho aby mu bol predávajúcim ponúknutý, je vec kupujúcemu odovzdaná v okamihu, keď ju predávajúci odovzdá tomuto dopravcovi, práva kupujúceho voči dopravcovi tým nie sú dotknuté. Ak je predávajúci podľa kúpnej zmluvy povinný dodať tovar na miesto určené kupujúcim v objednávke, je kupujúci povinný prevziať tovar pri dodaní.

5.3. V prípade, že je z dôvodov na strane kupujúceho nutné tovar doručovať opakovane alebo iným spôsobom, než bolo uvedené v objednávke, je kupujúci povinný uhradiť náklady spojené s opakovaným doručovaním tovaru, resp. náklady spojené s iným spôsobom doručenia a uskladnenia. Ak neprevezme kupujúci tovar, má predávajúci právo od uzatvorenej kúpnej zmluvy odstúpiť.

5.4. Pri prevzatí tovaru od prepravcu je kupujúci povinný skontrolovať neporušenosť obalov tovaru a v prípade akýchkoľvek poškodení toto bezodkladne oznámiť prepravcovi. V prípade porušenia obalu svedčiaceho o neoprávnenom vniknutí do zásielky nemusí kupujúci zásielku od prepravcu prevziať. Týmto nie sú dotknuté práva kupujúceho zo zodpovednosti za vady tovaru a ďalšie práva kupujúceho vyplývajúceho zo všeobecne záväzných právnych predpisov.

5.5. Ďalšie práva a povinnosti strán pri preprave tovaru môžu upraviť osobitné dodacie podmienky predávajúceho, ak sú predávajúcim vydané.

5.6. Ak nie je dohodnutý čas plnenia, predávajúci odovzdá vec kupujúcemu bez zbytočného odkladu po uzavretí zmluvy, v prípade spotrebiteľa najneskôr však do tridsiatich dní. Tovar zo skladových zásob predávajúci expeduje bez zbytočného odkladu:

5.6.1. po prijatí objednávky, ak má byť tovar doručovaný na dobierku,

5.6.2. po prijatí platby za objednaný tovar, ak má byť tovar kupujúcim zaplatený bezhotovostne vopred.

5.7. Tovar, ktorý predávajúci nemá k dispozícii v skladových zásobách, expeduje bez zbytočného odkladu po tom, čo bude doručený, pričom o presnom dátume kupujúceho uvedomí.

5.8. Kupujúci nadobúda vlastnícke právo prevzatím veci, v prípade bezhotovostnej platby hradenej podnikateľom až po dodaní tovaru potom až okamihom úplného zaplatenia kúpnej ceny za tento tovar.

5.9. Dodanie tovaru je závislé od dostupnosti a od zvoleného spôsobu dopravy a platby.

6 - Práva podnikateľa a spotrebiteľa z chybného plnenia

6.1. Práva a povinnosti zmluvných strán ohľadom práv z chybného plnenia sa riadia príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi (najmä ustanoveniami § 1914 až 1925, § 2099 až 2112 a ak je kupujúci spotrebiteľom, potom tiež v súlade s ustanoveniami § 2158 až 2174b občianskeho zákonníka a zákonom č. 634/1992 Zb., o ochrane spotrebiteľa, v znení neskorších predpisov). Práva podnikateľa z chybného plnenia sa riadia všeobecne záväznými právnymi predpismi. Ak je kupujúcim spotrebiteľ, platí pre práva z chybného plnenia tiež ustanovenie ods. 7.2. - 7.20. obchodných podmienok, aj ak je v týchto ustanoveniach označený len ako kupujúci.

6.2. Ak je predmetom kúpy hmotná hnuteľná vec, ktorá je prepojená s digitálnym obsahom alebo službou digitálneho obsahu takým spôsobom, že by bez nich nemohla plniť svoje funkcie (ďalej len „vec s digitálnymi vlastnosťami“), použijú sa ustanovenia ohľadne zodpovednosti za vady predávajúceho tiež na poskytovanie digitálneho obsahu alebo služby digitálneho obsahu, aj keď ich poskytuje tretia osoba. To neplatí, ak je z obsahu kúpnej zmluvy aj z povahy veci zjavné, že sú poskytované samostatne.

6.3. Predávajúci zodpovedá kupujúcemu, že vec pri prevzatí nemá vady. Najmä predávajúci zodpovedá kupujúcemu, že vec:

6.3.1. zodpovedá dohodnutému popisu, druhu a množstvu, ako aj akosti, funkčnosti, kompatibilite, interoperabilite a iným dohodnutým vlastnostiam,

6.3.2. je vhodná na účel, na ktorý ju kupujúci požaduje as ktorým predávajúci súhlasil, a

6.3.3. je dodaná s dohodnutým príslušenstvom a pokynmi na použitie, vrátane návodu na montáž alebo inštaláciu.

6.4. Predávajúci zodpovedá kupujúcemu, že popri dohodnutých vlastnostiach:

6.4.1. je vec vhodná na účel, na ktorý sa vec tohto druhu obvykle používa, aj s ohľadom na práva tretích osôb, právne predpisy, technické normy alebo kódexy správania daného odvetvia, ak nie je technických noriem,

6.4.2. vec množstvom, kvalitou a ďalšími vlastnosťami, vrátane životnosti, funkčnosti, kompatibility a bezpečnosti, zodpovedá obvyklým vlastnostiam vecí toho istého druhu, ktoré môže kupujúci rozumne očakávať, aj s ohľadom na verejné vyhlásenia urobené predávajúcim alebo inou osobou v tom istom zmluvnom reťazci, najmä reklamou alebo označením, ibaže predávajúci preukáže, že si ho nebol vedomý alebo že bolo v čase uzavretia kúpnej zmluvy upravené aspoň porovnateľným spôsobom, akým bolo urobené, alebo že na rozhodnutie o kúpe nemohlo mať vplyv,

6.4.3. je vec dodaná s príslušenstvom, vrátane obalu, návodu na montáž a iných pokynov na použitie, ktoré môže kupujúci rozumne očakávať, a

6.4.4. vec zodpovedá akosťou alebo vykonaním vzorky alebo predlohe, ktoré predávajúci kupujúcemu poskytol pred uzavretím kúpnej zmluvy.

6.5. Ustanovenie čl. 6.4 obchodných podmienok sa nepoužije v prípade, že predávajúci kupujúceho pred uzavretím kúpnej zmluvy zvlášť upozornil, že sa niektorá vlastnosť veci líši a kupujúci s tým pri uzatváraní kúpnej zmluvy výslovne súhlasil.

6.6. Predávajúci zodpovedá kupujúcemu aj za vadu spôsobenú nesprávnou montážou alebo inštaláciou, ktorá bola podľa kúpnej zmluvy vykonaná predávajúcim alebo na jeho zodpovednosť. To platí aj v prípade, že bola montáž alebo inštalácia vykonaná kupujúcim a vada nastala v dôsledku nedostatku v návode, ktorý k nej poskytol predávajúci alebo poskytovateľ digitálneho obsahu alebo služby digitálneho obsahu, ak ide o vec s digitálnymi vlastnosťami.

6.7. Ak sa prejaví vada v priebehu jedného roka od prevzatia, predpokladá sa, že vec bola chybná už pri prevzatí, ibaže to povaha veci alebo vady vylučuje. Táto doba nebeží po dobu, počas ktorej kupujúci nemôže vec užívať, v prípade, že vadu vytkol oprávnene.

6.8. Ak je predmetom kúpy vec s digitálnymi vlastnosťami, predávajúci zabezpečí, že budú kupujúcemu poskytované dohodnuté aktualizácie digitálneho obsahu alebo služby digitálneho obsahu. Popri dohodnutých aktualizáciách predávajúci zabezpečí, že budú kupujúcemu poskytované aktualizácie, ktoré sú nevyhnutné, aby si vec po prevzatí uchovala vlastnosti podľa čl. 6.3 a čl. 6.4 obchodných podmienok, a že bude na ich dostupnosť upozornený

6.8.1. po dobu dvoch rokov, ak majú byť podľa kúpnej zmluvy digitálny obsah alebo služba digitálneho obsahu poskytované sústavne po určitú dobu, a ak je dohodnuté poskytovanie po dobu dlhšiu ako dva roky, po celú túto dobu,

6.8.2. po dobu, počas ktorej to kupujúci môže rozumne očakávať, ak majú byť podľa kúpnej zmluvy digitálny obsah alebo služba digitálneho obsahu poskytnuté jednorazovo; to sa posúdi podľa druhu a účelu veci, povahy digitálneho obsahu alebo služby digitálneho obsahu as prihliadnutím na okolnosti pri uzavretí kúpnej zmluvy a povahe záväzku.

6.9. Ustanovenie čl. 6.8 obchodných podmienok neplatí v prípade, že predávajúci kupujúceho pred uzavretím kúpnej zmluvy zvlášť upozornil, že aktualizácie poskytované nebudú a kupujúci s tým pri uzatváraní kúpnej zmluvy výslovne súhlasil.

6.10. Ak nevykonal kupujúci aktualizáciu v primeranom čase, nemá práva z vady, ktoré vznikli iba v dôsledku nevykonanej aktualizácie. To neplatí v prípade, že kupujúci nebol upozornený na aktualizáciu alebo na dôsledky jej nevykonania alebo aktualizáciu nevykonal alebo ju vykonal nesprávne v dôsledku nedostatku v návode. Ak majú byť podľa kúpnej zmluvy digitálny obsah alebo služba digitálneho obsahu poskytované sústavne po určitú dobu a ak sa prejaví alebo ak sa vyskytne vada v dobe podľa čl. 6.1 a čl. 6.8.2 obchodných podmienok, má sa za to, že sú digitálny obsah alebo služba digitálneho obsahu poskytované chybne.

6.11. Kupujúci môže vytknúť vadu, ktorá sa na veci prejaví v dobe dvoch rokov od prevzatia. Ak je predmetom kúpy vec s digitálnymi vlastnosťami a ak majú byť podľa kúpnej zmluvy digitálny obsah alebo služba digitálneho obsahu poskytované sústavne po určitú dobu, môže kupujúci vytknúť vadu, ktorá sa na nich vyskytne alebo prejaví v dobe dvoch rokov od prevzatia. Ak má byť plnené po dobu dlhšiu ako dva roky, má kupujúci právo z vady, ktorá sa vyskytne alebo prejaví v tejto dobe. Ak vytkol kupujúci predávajúcemu vadu oprávnene, doba pre vytknutie vady veci nebeží po dobu, počas ktorej kupujúci nemôže vec užívať.

6.12. Ak má vec vadu, môže kupujúci požadovať jej odstránenie. Podľa svojej voľby môže požadovať dodanie novej veci bez vady alebo opravu veci, ibaže je zvolený spôsob odstránenia vady nemožný alebo v porovnaní s druhým neprimerane nákladný; to sa posúdi najmä s ohľadom na význam vady, hodnotu, ktorú by vec mala bez vady, a to, či môže byť druhým spôsobom vada odstránená bez značných ťažkostí pre kupujúceho. Predávajúci môže odmietnuť vadu odstrániť, ak je to nemožné alebo neprimerane nákladné najmä s ohľadom na význam vady a hodnotu, ktorú by vec mala bez vady.

6.13. Predávajúci odstráni vadu v primeranom čase po jej vytknutí tak, aby tým kupujúcemu nespôsobil značné ťažkosti, pričom sa zohľadní povaha veci a účel, na ktorý kupujúci vec kúpil. Na odstránenie vady prevezme predávajúci vec na vlastné náklady. Ak to vyžaduje demontáž veci, ktorej montáž bola vykonaná v súlade s povahou a účelom veci predtým, než sa vada prejavila, predávajúci vykoná demontáž vadnej veci a montáž opravenej alebo novej veci alebo uhradí náklady s tým spojené.

6.14. Kupujúci môže požadovať primeranú zľavu alebo odstúpiť od kúpnej zmluvy, pokiaľ:

6.14.1. predávajúci vadu odmietol odstrániť alebo ju neodstránil v súlade s čl. 6.13 obchodných podmienok,

6.14.2. sa vada prejaví opakovane,

6.14.3. je vada podstatným porušením kúpnej zmluvy, alebo

6.14.4. je z vyhlásenia predávajúceho alebo z okolností zjavné, že vada nebude odstránená v primeranom čase alebo bez značných ťažkostí pre kupujúceho.

6.15. Ak je vada veci nevýznamná, kupujúci nemôže odstúpiť od kúpnej zmluvy (v zmysle čl. 7.14 obchodných podmienok); má sa za to, že vada veci nie je nevýznamná. Ak odstúpi kupujúci od kúpnej zmluvy, predávajúci vráti kupujúcemu kúpnu cenu bez zbytočného odkladu po tom, čo dostane vec alebo čo mu kupujúci preukáže, že vec odoslal.

6.16. Vadu je možné vytknúť predávajúcemu, u ktorého vec bola kúpená. Ak je však na opravu určená iná osoba, ktorá je v mieste predávajúceho alebo v mieste pre kupujúceho bližším, kupujúci vytkne vadu tomu, kto je určený na vykonanie opravy.

6.17. S výnimkou prípadov, keď je na vykonanie opravy určená iná osoba, je predávajúci povinný prijať reklamáciu v ktorejkoľvek prevádzkárni, v ktorej je prijatie reklamácie možné s ohľadom na sortiment predávaných výrobkov alebo poskytovaných služieb, prípadne aj vo svojom sídle. Predávajúci je povinný kupujúcemu vydať pri uplatnení reklamácie písomné potvrdenie, v ktorom uvedie dátum, kedy kupujúci reklamáciu uplatnil, čo je jej obsahom, aký spôsob vybavenia reklamácie kupujúci požaduje a kontaktné údaje kupujúceho na účely poskytnutia informácie o vybavení reklamácie. Táto povinnosť sa vzťahuje aj na iné osoby určené na vykonanie opravy.

6.18. Reklamácia vrátane odstránenia vady musí byť vybavená a kupujúci o tom musí byť informovaný najneskôr do tridsiatich (30) dní odo dňa uplatnenia reklamácie, pokiaľ sa predávajúci s kupujúcim nedohodne na dlhšej lehote. Ak je predmetom záväzku poskytnutie digitálneho obsahu, vrátane digitálneho obsahu dodaného na hmotnom nosiči, alebo služby digitálneho obsahu, musí byť reklamácia vybavená v primeranom čase s prihliadnutím na povahu digitálneho obsahu alebo služby digitálneho obsahu a na účel, na ktorý ich kupujúci požadoval.

6.19. Po márnom uplynutí lehoty podľa čl. 6.18 obchodných podmienok môže kupujúci od kúpnej zmluvy odstúpiť alebo požadovať primeranú zľavu.

6.20. Predávajúci je povinný vydať kupujúcemu potvrdenie o dátume a spôsobe vybavenia reklamácie, vrátane potvrdenia o vykonaní opravy, a dobe jej trvania, prípadne písomné odôvodnenie zamietnutia reklamácie. Táto povinnosť sa vzťahuje aj na iné osoby určené na vykonanie opravy.

6.21. Práva zo zodpovednosti za vady tovaru môže kupujúci konkrétne uplatniť najmä osobne na adrese, telefonicky na čísle alebo elektronickou poštou na adrese.

6.22. Kto má právo z vadného plnenia, patrí mu aj náhrada nákladov účelne vynaložených pri uplatnení tohto práva. Ak však neuplatní kupujúci právo na náhradu do jedného mesiaca po uplynutí lehoty, v ktorej treba vytknúť vadu, súd právo neprizná, pokiaľ predávajúci namietne, že právo na náhradu nebolo uplatnené včas.

6.23. Ďalšie práva a povinnosti strán súvisiace so zodpovednosťou predávajúceho za vady môže upraviť reklamačný poriadok predávajúceho.

6.24. Predávajúci či iná osoba môže kupujúcemu poskytnúť nad rámec jeho zákonných práv z chybného plnenia aj záruku za akosť.

7 - Ďalšie práva a povinnosti zmluvných strán

7.1. Kupujúci nadobúda vlastníctvo k tovaru zaplatením celej kúpnej ceny tovaru.

7.2. Predávajúci nie je vo vzťahu ku kupujúcemu viazaný žiadnymi kódexmi správania v zmysle ustanovenia § 1820 ods. 1 písm. n) občianskeho zákonníka.

7.3. Vybavovanie sťažností spotrebiteľov zaisťuje predávajúci prostredníctvom elektronickej pošty. Sťažnosti je možné zasielať na elektronickú adresu predávajúceho. Informáciu o vybavení sťažnosti kupujúceho zašle predávajúci na elektronickú adresu kupujúceho. Iné pravidlá vybavovania sťažností nie sú predávajúcim stanovené.

7.4. K mimosúdnemu riešeniu spotrebiteľských sporov z kúpnej zmluvy je príslušná Česká obchodná inšpekcia, so sídlom Štěpánska 567/15, 120 00 Praha 2, IČO: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využiť pri riešení sporov medzi predávajúcim a kupujúcim z kúpnej zmluvy.

7.5. Európske spotrebiteľské centrum Česká republika, so sídlom Štěpánska 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktným miestom podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 524/2013 z 21 mája 2013 o riešení spotrebiteľských sporov on-line a o zmene nariadenia (ES) č. 2006/2004 a smernice 2009/22/ES (nariadenie o riešení spotrebiteľských sporov on-line).

7.6. Kupujúci sa môže obrátiť so sťažnosťou na orgán dohľadu alebo štátneho dozoru. Predávajúci je oprávnený na predaj tovaru na základe živnostenského oprávnenia. Živnostenskú kontrolu vykonáva v rámci svojej pôsobnosti príslušný živnostenský úrad. Dozor nad oblasťou ochrany osobných údajov vykonáva Úrad pre ochranu osobných údajov. Česká obchodná inšpekcia vykonáva vo vymedzenom rozsahu okrem iného dozor nad dodržiavaním občianskeho zákonníka a zákona č. 634/1992 Zb., o ochrane spotrebiteľa, v znení neskorších predpisov.

7.7. Kupujúci týmto preberá na seba nebezpečenstvo zmeny okolností v zmysle § 1765 ods. 2 Občianskeho zákonníka.

8 - Zasielanie obchodných oznámení a ukladanie cookies

8.1. Kupujúci súhlasí v zmysle ustanovenia § 7 ods. 2 zákona č. 480/2004 Zb., o niektorých službách informačnej spoločnosti a o zmene niektorých zákonov (zákon o niektorých službách informačnej spoločnosti), v znení neskorších predpisov, so zasielaním obchodných oznámení predávajúcim na elektronickú adresu či na telefónne číslo kupujúceho.

8.2. Svoje zákonné povinnosti súvisiace s prípadným ukladaním cookies na zariadení kupujúceho plní predávajúci prostredníctvom zvláštneho dokumentu.

9 - Doručovanie

9.1. Kupujúcemu môže byť doručované na elektronickú adresu kupujúceho info@eshop-kvetinace.sk.

10 - Záverečné ustanovenia

10.1. Pokiaľ vzťah založený kúpnou zmluvou obsahuje medzinárodný (zahraničný) prvok, potom strany dojednávajú, že vzťah sa riadi českým právom. Voľbou práva podľa predchádzajúcej vety nie je kupujúci, ktorý je spotrebiteľom, zbavený ochrany, ktorú mu poskytujú ustanovenia právneho poriadku, od ktorých sa nemožno zmluvne odchýliť, a ktorá by sa v prípade neexistencie voľby práva inak použila podľa ustanovení článku 6 ods. 1 Nariadenia Európskeho spoločenstva parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 zo 17. júna 2008 o rozhodnom práve pre zmluvné záväzky (Rím I).

10.2. Ak je niektoré ustanovenie obchodných podmienok neplatné alebo neúčinné, alebo sa takým stane, namiesto neplatných ustanovení nastúpi ustanovenie, ktorého zmysel sa neplatnému ustanoveniu čo najviac približuje. Neplatnosťou alebo neúčinnosťou jedného ustanovenia nie je dotknutá platnosť ostatných ustanovení.

10.3. Kúpna zmluva vrátane obchodných podmienok je archivovaná predávajúcim v elektronickej podobe a nie je prístupná.

10.4. Prílohu obchodných podmienok tvorí vzorový formulár na odstúpenie od kúpnej zmluvy.

10.5. Kontaktné údaje predávajúceho: Predávajúci neposkytuje iný prostriedok on-line komunikácie.

 

V Liberci dňa 01.02.2024

 

        

 

Naše ďalšie projekty

Pots

Vyrábame kvetináče na zákazku, atypické tvary, rozmery i farebné vyhotovenia presne na mieru vašim predstavám.

www.pots.sk

Svet kvetináčov

Náš firemný blog, kde nájdete všetky zaujímavosti zo sveta kvetináčov a starostlivosti o záhradu.

www.svetkvetinacu.cz

Homeobject

Luxusné kožené kvetináče, ktoré oslnia každého, kto ich uvidí. Máme pripravených niekoľko modelov, pozrite sa.

www.home-object.com
Crated with by OP WEB.