Obchodné podmienky

Bon Appetit s.r.o.
Baarova 49/3
460 01 Liberec 1

IČO: 25432541
DIČ: CZ25432541

č. ú.: 4011494358/7500 (ČSOB - Bratislava)

 

 1. Základné ustanovenia

Tieto obchodné podmienky obchodnej spoločnosti Bon Appetit s.r.o, so sídlom Baarova 49/3
460 01 Liberec 1, identifikačné číslo: 25432541, zapísané v obchodnom registri vedenom Krajským súdom v Ústí nad Labem, oddiel C, vložka 18121, upravujú v súlade s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Zb., občiansky zákonník vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán vzniknuté v súvislosti alebo na základe kúpnej zmluvy uzavieranej medzi predávajúcim a inou fyzickou osobou prostredníctvom internetového obchodu predávajúceho. Internetový obchod je predávajúcim prevádzkovaný na webovej stránke umiestnenej na internetovej adrese www.eshop-kvetinace.sk a to prostredníctvom rozhrania webovej stránky.

 

 1. Uzavretie kúpnej zmluvy

Všetky objednávky uskutočnené prostredníctvom internetového obchodu www.eshop-kvetinace.sk sú návrhom kúpnej zmluvy a pre objednávateľa záväzné. Prevádzkovateľ potvrdí objednávku elektronickou cestou; bez tohto potvrdenia nie je objednávka prijatá ku spracovaniu a nie je platná. V prípade, že potvrdenie neodpovedá objednávke kupujúceho, alebo je inak nesprávna, je kupujúci povinný o tom predávajúceho bez zbytočného odkladu informovať.

Pred zaslaním objednávky Predávajúcemu je Kupujúcemu umožnené skontrolovať a meniť údaje, ktoré do objednávky Kupujúci vložil, a to aj s ohľadom na možnosť Kupujúceho zisťovať a opravovať chyby vzniknuté pred a pri zadávaní dát do objednávky. Objednávku odošle Kupujúci Predávajúcemu kliknutím na tlačidlo „Dokončiť objednávku". Údaje uvedené v objednávke sú Predávajúcim považované za správne. Predávajúci bezodkladne po obdŕžaní objednávky toto obdŕžanie Kupujúcemu potvrdí elektronickou poštou ako registráciu objednávky a to na adresu elektronickej pošty Kupujúceho uvedenú v objednávke alebo v jeho užívateľskom účte (v prípade rozporu má prednosť adresa v objednávke; ďalej len „elektronická adresa Kupujúceho"), pričom platí, že, toto potvrdenie nie je samo o sebe prijatím (akceptáciou) objednávky v zmysle týchto obchodných podmienok, teda nie je uzatvorením kúpnej zmluvy. 

Zmluvný vzťah medzi Predávajúcim a Kupujúcim vzniká (t.j. kúpna zmluva je uzatvorená) doručením prijatia objednávky (akceptáciou, ďalej len „prijatím objednávky"), ktorá je predávajúcim zaslaná kupujúcemu elektronickou poštou, a to na elektronickú adresu kupujúceho. Prijatie objednávky (akceptácia) dostane kupujúci vždy samostatne prostredníctvom elektronickej pošty.

Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je vyplnenie údajov v objednávkovom formulári. Miestom dodania tovaru je adresa uvedená kupujúcim v registračnom formulári. Vlastnícke právo k tovaru prechádza na kupujúceho, pod podmienkou zaplatenia kúpnej ceny, jeho prevzatím. Vyplnenie registračného formulára, či záväznej objednávky v rámci internetového obchodu www.eshop-kvetinace.sk, kupujúci dáva predávajúcemu súhlas ku zhromažďovaniu a archivovaniu osobných údajov o kupujúcom a o jeho nákupoch.

Pri registrácií na webovej stránke a pri objednávaní tovaru je kupujúci povinný uvádzať správne a pravdivo všetky údaje. Údaje uvedené na užívateľskom účte je kupujúci povinný pri akejkoľvek  zmene aktualizovať. Údaje uvedené kupujúcim na užívateľskom účte a pri objednávaní tovaru sú predávajúcim považované za správne.

V prípade, že došlo k zjavnej technickej chybe na strane Predávajúceho pri uvedení ceny tovaru vo webovom rozhraní alebo v priebehu objednávania, nie je Predávajúci povinný dodať kupujúcemu tovar za túto úplne zjavne chybnú cenu ani v prípade, že kupujúcemu bolo zaslané prijatie objednávky podľa týchto obchodných podmienok.

 

 1. Spôsoby platby

Cenu tovaru a prípadné náklady spojené s dodaním tovaru podľa kúpnej zmluvy môže kupujúci uhradiť predávajúcemu nasledujúcimi spôsobmi:

 • na dobierku prostredníctvom DHL
 • bezhotovostne prevodom na účet predávajúceho č. ú. 4011494358/7500

 

 1. Dodacie podmienky

Tovar zasielame poštou od 2 do max. 7 pracovných dní. Z dôvodu veľkého záujmu o tovar môže dôjsť k oneskoreniu dodania, ale snažíme sa robiť maximum, aby ste tovar dostali v čo najkratšom termíne. V prípade, že skutočne k oneskoreniu dôjde, prijmite naše úprimné ospravedlnenie. O oneskorení dodávky viac ako o 14 dní budete informovaný. Ďakujeme za pochopenie.

 

 1. Ceny dodania

 DHL - pri platbe bankovým prevodom - 12 €/ bez DPH
 DHL - dobierkou - 12 €/ bez DPH

DHL - Jedná sa o dopravnú rýchlu špedičnú dopravu. Tovar vám bude doručený najneskôr do 48 hodín k vášmu domu od expedície. Bežný rozvozový čas u tejto dopravy sú všedné dni od 8 do 18 hodín. Prostredníctvom produktu Súkromná adresa - B2C, ktorý zaručuje telefonickú avizáciu samotného doručenia vás pred samotným rozvozom bude kontaktovať vodič DHL a dohovorí sa s vami na prsnejšom čase rozvozu. V prípade, že nebudete prítomný vám bude zanechané oznámenie o doručení, v ktorom nájdete kontakt na doručujúce depo pre spresnenie druhého bezplatného doručenia.

PREVZATIE ZÁSIELKY - Pri prevzatí zásielky je nutné skontrolovať obal zásielky – viditeľný kaz (poškodenie obalu) je nutné ihneď oznámiť a zaznamenať do prepravného listu. Zásielku je tak možné prevziať aj s týmto kazom bez obavy s následným uplatňovaním prípadnej škody. Obsah zásielky skontrolujte po odjazde vodiča, vodič nečaká na kontrolu obsahu pri prevzatí – skryté kazy je možné ohlásiť do 3 dní po prevzatí zásielky a zažiadať o spísanie zápisu o škode.

 

 1. Ochrana osobných údajov

Ochrana osobných údajov kupujúceho, ktorý je fyzickou osobou, je poskytovaná zákonom č. 101/2000 Zb., o ochrane osobných údajov, v znení neskorších predpisov.

Kupujúci súhlasí so spracovaním týchto svojich osobných údajov: meno a priezvisko, adresa bydliska, identifikačne číslo, daňové identifikačne číslo, adresa elektronickej pošty, telefónne číslo. Zákazník má právo kedykoľvek požiadať o vymazanie osobných údajov z databáze aj o zrušenie svojej registrácie.

 

 1. Reklamácie

Kupujúci má povinnosť skontrolovať dodaný tovar čo najskôr po dodaní. Tovar je možné reklamovať na korešpondenčnú adresu internetového obchodu Baarova 49/3 460 01 Liberec 1 alebo nás môžete kontaktovať emailom info@eshop-kvetinace.cz. Tovar na reklamáciu posielajte v pôvodnom obale. Náklady spojené so zasielaním tovaru predajcovi v prípade neoprávnenej reklamácie hradí kupujúci.

 

 1. Odstúpenie od kúpnej zmluvy (vrátenie tovaru)

Kupujúci má právo odstúpiť od zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru. Pokiaľ sa tak rozhodne, musí nepoškodený tovar, bez známok užívania alebo opotrebovania, v pôvodnom obale, poslať späť v uvedenej lehote (určujúci je dátum odoslania tovaru kupujúcim).

Po obdržaní vráteného tovaru, predávajúci obratom kupujúcemu vráti späť odpovedajúcu čiastku prevodom na účet, ktorého číslo kupujúci oznámi. Náklady spojené s vrátením tovaru hradí kupujúci.

Predávajúci má právo odmietnuť objednávku aj bez uvedenia dôvodov, a to najmä v prípade, že kupujúci v minulosti neplnil zmluvné záväzky. Predávajúci o odmietnutí objednávky kupujúceho upovedomí.

 

 1. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Pokiaľ vzťah založený kúpnou zmluvou obsahuje medzinárodný (zahraničný) prvok, potom sa strany dojednávajú, že vzťah sa riadi českým právom. Týmto nie sú dotknuté práva spotrebiteľa vyplývajúce z obecne záväzných právnych predpisov.

Ak je niektoré ustanovenie obchodných podmienok neplatné alebo neúčinné, alebo sa takým stane, namiesto neplatných ustanovení nastúpi ustanovenie, ktorého zmysel sa neplatnému ustanoveniu čo najviac približuje. Neplatnosťou alebo neúčinnosťou jedného ustanovenia nie je dotknutá platnosť ostatných ustanovení. Zmeny a doplnky kúpnej zmluvy alebo obchodných podmienok vyžadujú písomnú formu.

 

 1. Vymedzenie pojmov

Spotrebiteľská zmluva – zmluva kúpna, o dielo, prípadne iné zmluvy podľa občianskeho zákonníku, pokiaľ zmluvnými stranami sú na jednej strane spotrebiteľ a na druhej strane dodávateľ resp. predávajúci. Pokiaľ je kupujúci fyzická či právnická osoba a kupuje tovar určený výhradne pre profesionálne použitie a ďalej je používaný ku svojej podnikateľskej činnosti riadi sa vzájomnými obchodnými podmienkami podľa obchodného zákonníku.

Dodávateľ/predávajúci – je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy koná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti. Je to podnikateľ, ktorý priamo alebo prostredníctvom iných podnikateľov dodáva kupujúcemu výrobky alebo poskytuje služby.

Spotrebiteľ (kupujúci) - je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy buď nejedná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti a výrobky tu kúpené užíva len pre svoje účely alebo je to fyzická či právnická osoba, ktorá nakupuje výrobky a ďalej ich užíva ku svojej ďalšej podnikateľskej činnosti alebo spojené so službami, ktoré poskytuje.

Kúpna zmluva – objednávka kupujúceho je návrhom kúpnej zmluvy a samotná kúpna zmluva je uzatvorená momentom doručenia záväzného súhlasu kupujúcemu s týmto jeho návrhom (záväzným potvrdením objednávky zo strany predávajúceho). Od tohto momentu medzi kupujúcim a predávajúcim vznikajú vzájomné práva a povinnosti.

Created by OP WEB s.r.o. | Tvroba internetových stránek a eshopů OP WEB s.r.o. | Tvroba internetových stránek a eshopů